Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě

www.zdravotnipotreby.com
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zahradnických potřeb a souvisejícího zboží mezi společností [KEDAR CARE s. r. o.] (dále jen "Prodávající") a jejími zákazníky (dále jen "Kupující"). 
 2. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.zdravotnipotreby.com jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
 3. Prodávajícím je společnost [KEDAR CARE s. r. o.., se sídlem Úvalno 307, 793 91 Úvalno, která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 05272611a registrovaným plátcem DPH s DIČ CZ05272611, zabývající se prodejem zahradnických potřeb a souvisejícího zboží]. Kontaktní údaje na Prodávajícího jsou: e-mail: [kedar-care@email.cz,] tel. číslo: +420 777 875 227.
 4.  Kupujícím se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná za účelem koupě zboží nabízeného Prodejcem.
 5. Při zahájení právního jednání předává Kupující Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.5. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník), zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, jakož i právními předpisy souvisejícími.
 1. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží zákazníkem.
 2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky není registrace zákazníka. Při opakovaném nákupu v našem e-shopu lze registraci využít při možných slevách.
 3. Zákazník musí v objednávkovém formuláři vyplnit údaje, které jsou vytištěné tučně. Jedná se o: email v plném tvaru, jméno nebo název firmy, adresa-ulice + číslo popisné, město, PSČ, stát, telefonní číslo
 4. Pokud se fakturační údaje liší od doručovací, uveďte i tyto údaje a zboží bude doručeno na doručovací adresu. Pokud doručovací adresu neuvedete, zboží bude odesláno na adresu Vámi uvedenou v objednávkovém formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Zásilka bude obsahovat originál dokladu o koupi, informace o použití a údržbě výrobku.
 6. Veškeré ceny platí do odvolání nebo vyprodání zásob.
 7. Ceny poštovného se mohou změnit. Zákazník musí být, ale předem o tom informován a souhlasit s poštovným za požadovanou cenu.
 8. Přijetí a odeslání objednávky je zákazníkovi potvrzeno odesláním zprávy na uvedenou emailovou adresu.
 9. Storno objednávky může kupující provést prostřednictvím emailu nebo telefonem do 24 hodin. Stačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaje na Vás.

Práva a povinnosti prodávajícího:

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nebo nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
Veškeré osobní údaje poskytnuté při odesílání všech formulářů na našich webových stránkách jsou důvěrné (viz. Pravidla ochrany soukromí).

Práva a povinnosti kupujícího:

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením (odesláním).
Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení.

Vrácení zboží (odstoupení od smlouvy)*:

V případě, že kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím tohoto internetového obchodu, má kupující v souladu s §53 odst.6 Obč. zák č. 40/1964Sb. ve znění pozdějších zákonů právo odstoupit od kupní smlouvy. Pokud dodané zboží a podmínky dodávky neodpovídají objednávce nebo požadavkům kupujícího, je kupující oprávněn nepoužité, nepoškozené, kompletní zboží včetně obalu a veškerého příslušenství spolu s doklady zaslat na své náklady zpět dodavateli ve lhůtě maximálně 14 dnů.

 • Vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.
 • Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet v den převzetí zboží spotřebitelem.
 • Finanční prostředky budou vráceny co nejdříve, nejpozději však do 30-ti dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Kupující vyplní Formulář pro odstoupení od smlouvy a zašle jej spolu s vráceným zbožím prodávajícímu.


Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení zde:


NEOZNÁMENÉ ZÁSILKY A ZÁSILKY ODESLANÉ NA DOBÍRKU NEBUDOU PŘIJATY - děkujeme za pochopení !

*) Poznámka: Výše uvedené ustanovení se nevztahuje na firmy, neboť vztahy mezi firmami se řídí obchodním zákoníkem.

Nevyzvednutí zásilky:

V případě nevyzvednuté zásilky zákazníkem a jeho následným navrácením odesílateli se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu náklady vzniklé na distribuci zásilky. Pokud by měl poté kupující o dané zboží stále zájem, prodávající uskuteční další odeslání pouze v případě uhrazených nákladů předem na bankovní účet.

Postup reklamace:

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodu www.zdravotnipotreby.com a právním řádem platným v ČR.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd. Záruka se dále nevztahuje na poškození, která vznikla: mechanickým poškozením zboží, elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje), používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Při uplatnění reklamace je nutné doložit:

 • doklad o nákupu zboží (případně kopie)
 • záruční list (i nevyplněný)
 • vyplněný reklamační list, kde jsou uvedené Vaše kontaktní údaje a popis závady
 • kontaktovat nás prostřednictvím e-mailu na kedar-care@email.cz nebo telefonicky na
  čísle: +420 777 875 227 a oznámit nám, že zasíláte zboží k reklamaci


Reklamační list ke stažení zde:


Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

NEOZNÁMENÉ ZÁSILKY A ZÁSILKY ODESLANÉ NA DOBÍRKU NEBUDOU PŘIJATY - děkujeme za pochopení !

Vyřízení reklamace

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace, nejpozději však do 30 dnů od převzetí zboží od kupujícího.